Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

bus

Опште основе предшколског програма полазе од детета као физичког, сазнајног, социјалног и афективног бића, које је активно у процесу васпитања. Процес тако замишљеног васпитања се темељи на: позитивној мотивацији, програму који уважава узрасне и развојне могућности детета и на евалуацији достигнућа.

По конвенцији УН сва деца имају право на образовање и васпитање, здравствену заштиту и социјалну равноправност. Она, пре свега, имају право да расту у атмосфери заштићеној од свакодневних проблема одраслих, као и право да буду то што јесу и да развијају аутентичност своје личности.

Предшколска установа је прилика да се културне, економске, образовне и здравствене разлике ублаже и да социјално и здравствено деловање предшколских установа заштити децу „под ризиком“ што делује превентивно.

Деца са посебним потребама захтевају од друштва и од предшколских установа посебну пажњу: њих је потребно интегрисати са осталом предшколском децом и обезбедити посебан корективан рад, методе и негу, зависно од врсте и степена специфичности. Лакше степене ометености могуће је прихватити у регуларном раду предшколске установе. Обдареној деци обезбеђују се додатне активности и садржаји који им  омогућују одговарајући напредак у карактеристикама које их истичу.

У нашој установи реализује се предшколски програм по моделу Б. Основне идеје које су садржане у концепту модела описаћемо у наставку.

Васпитно - образовни циљеви

У општим основама предшколског програма су пожељни исходи васпитања и образовања формулисани у облику општих и посебних циљева предшколског васпитања и образовања. Приликом одређивања васпитно-образовних циљева, васпитач полази од онога што зна о деци у својој групи (њиховој развојној могућности, потребама и интересовањима), водећу рачуна да, поред општих и посебних циљева, који важе за већину деце у групи, предвиди и специјалне циљеве за ону децу која се битније разликују од осталих. Други критеријум за одређивање  циљева је друштвени контекст у коме дете одраста (његова култура у најширем смислу речи, моралне, естетске и друге вредности, традиција, али и циљеви развоја самог друштва).

Основни циљ је целовит развој укупних потенцијала детета и напредовање у сваком од његових аспеката, уз проширивање, односно, квалитативно усавршавање оних домена које је већ освојило. Тежи се формирању еманциповане личности, свесне себе и својих потенцијала, своје друштвене и природне средине, која је отворена и испуњена оптимизмом у односу на себе, друге људе и живот у целини.

Када су у питању васпитно-образовни садржаји Опште основе предшколског програма не излажу разрађене и конкретизоване садржаје свих активности, већ само  њихове општије категорије, од којих треба поћи приликом програмирања, имајући у виду конкретну децу и услове у којима се одвија васпитно-образовни рад.

Задаци за установу

- Да се уреди средина тако да представља за децу свет који познају, разумеју и могу да се у њему сналазе;

- Да се успостави удобан, пријатан и опуштен режим прилагођен дечијим потребама;

- Да се простори у којима се деца крећу организују тако да буду једноставни, присни и функционални;

- Да се створе услови за очување и унапређивање дечјег здравља, као и нормалан раст и развој органа и њихових функција, у вези с тим и редовно мерење висине и тежине детета;

- Да се деци обезбеди физичка средина која задовољава хигијенске захтеве;

- Да се деци обезбеди исхрана по дијететским нормама уз уважавање индивидуалних потреба сваког од њих.

Основни услов за успешно остваривање наведених задатака је стручни кадар, оспособљен за квалитетну разраду и примену Општих основа предшколског програма, спреман за иновације, да се стручно усавршава и доприноси унапређивању васпитно-образовног рада и бољитку деце.

Задаци васпитача у погледу дечје сигурности

Васпитач мора да предузмеодговорност за физичку, менталну и емоционалну сигурност детета, обезбеђујући му највећу могућу слободу унутар граница  које му гарантују безбедност.

Васпитач треба да избором подстицаја и организацијом средине заштити децу од искустава којима нису дорасла, али их не треба превише штитити и ускраћивати им напоре који би могли имати потитивне развојне последице.

Задаци васпитача у односу на родитеље

- Да уважава чињеницу о кључној улози родитеља у васпитању и образовању сопствене деце и обезбеђује прилике и посебно време за сталну комуникацију са њима  ради усклађивања васпитно-образовних утицаја на дете;

- Да код родитеља гради поверење у предшколску установу и свест о могућностима  сопственог доприноса  њеном што бољем фунционисању,

- Да упознаје родитеље са циљем, задацима, садржајима, облицима и методама којима се остварују програми васпитно-обратовног рада у установи, ради постизања усклађеног деловања на дечји развој и учење;

- Да обезбеђује родитељима повратне информације и негује са њима равноправан, партнерски однос;

- Да комуницира са родитељима и укључује их у васпитно-образовни рад предшколске установе, зависно од њихове спремности за сарадњу,

- Да сарадњу са родитељима планира и остварује плански и систематски не запостављајући и могућности које се јаве спонтано и уносећи новине у облике и садржаје сарадње.

ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ НА ПОРТАЛ ЕУПРАВА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Са поступком се упознајте на ОВОМ линку.

Ми водимо рачуна о Вашем детету!